Watch “Vegetarian ragout and fried sourdough dumplings” on YouTube